Struktur Organisasi

  


FAKULTAS HUKUM

Dekan

:

H. Suryana Marta, SH., MH

Wakil Dekan

:

M. Holyone N Singadimeja, SH., MH

Ka. Prodi S-1

:

H. Deni Nuryadi, SH., MH

Ka. Prodi S-2

:

Imam Budi Santoso, SH., MH